Serveis

Programa Socio Jurídic i d’Estrangeria

La Fundació Ficat sempre ha estat al servei de les necessitats de la societat. Des de finals dels anys 90, Barcelona ha esdevingut una ciutat d’acollida de nous ciutadans amb moltes necessitats de molt tipus i, en especial, de legalització.

El servei sociojurídic ofereix una atenció personalitzada i individual, anant més enllà de l’acollida o simple assessorament. S’intenta realitzar un assessorament integral, de manera empàtica i d’apoderament, per tal que l’usuari entengui les conseqüències d’inciar o no un procediment judicial, o un tràmit d’estrangeria, i sigui el propi usuari qui es responsabilitzi dels tràmits a realitzar, així com de les conseqüències de les seves actuacions. A més, si s’escau, s’informa a l’usuari sobre els tràmits i requisits necessaris per poder gaudir del dret a l’Assistència Jurídica Gratuïta. Així mateix, intentem una vinculació amb el territori oferint recursos existents en el barri en el que resideix l’usuari, fent-lo coneixedor dels seus drets i obligacions, per tal que practiqui de veritat la seva condició de ciutadà.

Els serveis del Programa Socio Jurídic i d’Estrangeria que actualment estan en marxa són:

  • Assessorament jurídic als usuaris de l’Associació EICA.
  • Assessorament preventiu als joves menors immigrants no acompanyats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Acompanyament jurídic a menors immigrants subsaharians no acompanyats. Aquest servei està dirigit a persones immigrants menors d’edat principalment, de qualsevol nacionalitat i sexe, que tenen com a objectiu establir-se en el nostre país i integrar-se de forma pacífica en la nostra societat, i que no disposen de recursos econòmics per obtenir un assessorament legal adequat per complir amb els seus objectius.
  • Formació en estrangeria i accés a la justícia per al col·lectiu d’immigrants de Barcelona, fent una especial atenció a les i als menors immigrants no acompanyats per facilitar la seva integració a la ciutat i a la nostra societat. Les temàtiques tractades són: circumstàncies excepcionals, reagrupament i expulsions.

Programa Penitenciari i Penal

El treball d’acompanyament jurídic a les presons ha estat una constant des dels inicis del funcionament de la Fundació Ficat, és a dir, des de l’any 1996, fins i tot abans de la constitució formal com a fundació, l’any 2000. La nostra actuació busca garantir el ple exercici dels drets de defensa de les persones privades de llibertat. Sempre s’ha fet una tasca de suport a aquest col·lectiu en col·laboració amb altres entitats i professionals. . Per a tal fi va crear un servei d’acompanyament jurídic permanent dins del Centre Penitenciari de Joves de La Roca del Vallés (Barcelona) que és gratuït, d’accés directe, lliure i independent, realitzant una tasca d’informació i posterior derivació als serveis adequats.

Els serveis de Programa Penitenciari i Penal que actualment estan en marxa són:

• Acompanyament jurídic al Centre Penitenciari de Joves, consistent en una presència setmanal professionalitzada que detecta elements d’una possible indefensió. Es fa una tasca d’atenció jurídica, de prevenció i de formació en la defensa dels propis drets de les persones privades de llibertat i especial d’aquelles que no tenen cap tipus de vinculació familiar o social.

• Acompanyament penal a judicis de faltes

Programa Internacional

De manera semblant a la formació teòrica, la reflexió global de les problemàtiques des de la nostra experiència local també ha estat i és una prioritat per la Fundació Ficat. Es proposa, doncs, una reflexió internacional, organitzada en temes concrets en els que la Fundació i els seus col·laboradors tenen experiència i coneixements provats. Aquesta reflexió no roman exclusivament en el marc teòric. Les conclusions i reflexions s’intenten vehicular per ser un suport per les ONGs amb estatut consultiu davant les institucions supranacionals. El nostre objectiu és la plasmació d’aquestes propostes en documents legals internacionals que aprofundeixin l’avenç cap a una societat internacional dels drets humans.

Els serveis el Programa Internacional que actualment estan en marxa són:

  • Assessorament juridicosocial internacional a diferents ONGs amb estatut consultiu davant les institucions supranacionals
  • Assessorament internacional gratuït en la preparació d’accions de defensa dels drets humans a escala global (en preparació)

Programa de Formació i Recerca

El Programa de Formació i Recerca és transversal a tots els nostres projectes, i dona suport a la missió d’empoderar els col·lectius vulnerables i els seus cuidadors. La pràctica del Servei-Aprenentatge-Reflexió és la nostra metodologia. Cada dia aprenem de les persones amb les que treballem.

La formació de diferents sectors professionals que intervenen en les diferents fases dels processos d’acollida social de les persones s’ha convertit en una de les prioritats recents de la Fundació Ficat. El poder comptar amb bons professionals en les disciplines en les que s’imparteix la formació és bàsic per tal de crear un entorn social ben format i amb suficients eines per a desenvolupar les seves tasques professionals o de voluntariat.

Els serveis del programa de Formació i Recerca que actualment estan en marxa són:

  • Formació jurídica per professionals i voluntaris de l’àmbit social.
  • Formació d’estudiants de ciències jurídiques.
  • Formació per a la integració i l’apoderament dels col·lectius vulnerables.
  • Participació en un Programa Europeu Daphne de Recerca sobre la reincidència en el marc de la justícia de joves.